Tréneri v škole

 

Naša škola sa v tomto šk. roku zapája do niekoľkých projektov zameraných na šport. Jedným z nich je program " Tréneri v škole", ktorý zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov spoločne so zodpovedajúcimi pedagógmi do vyučovacieho procesu hodín telesnej a športovej výchovy v 1. a 2. ročníku základnej školy.

Program "Tréneri v škole" vznikol pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, s  podporou MŠVVaŠ SR.

Usmernenie upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania platné od 1. 9. 2021

Vážení rodičia,

nižšie prikladáme potrebné dokumenty k prevádzke školy v šk. roku 2021/2022 a usmernenie upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania platné od 1. 9. 2021.  

Materiál: Ide o príručku a manuál k samotestovaniu Vášho dieťaťa, vyhlásenie o bezpríznakovosti a oznámenie o výnimke z karantény a pod. 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na nástup Vašich detí, našich žiakov 2. 9. 2021.

Vedenie školy

usmenenie upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania  v ZŠ Fatranská 14, Nitra platné od 1. 9. 2021

príručka samotestovania

manuál k samotestovaniu

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak

písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník školy

vstup do budovy školy

oznámenie o výnimke z karantény

školsky semafor

 

 

Milí rodičia a stravníci!

Dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že sa blíži dátum splatnosti stravného za mesiac september. Prosíme, aby ste do 20.8. 2021 uhradili stravné za september nasledovne:

 

Suma: Žiaci 1. stupeň / 1.- 4. ročník / : 29,- € / stravné 1,21 €/deň , réžia 5,- € / mesačne.

 

           Žiaci 2. stupeň / 5.- 9. ročník / : 31,- € / stravné 1,30 €/deň , réžia 5,- € / mesačne.

 

Variabilný symbol: číslo čipu (ak žiak ešte čip nemá, uvádza sa jeho meno a trieda)

Číslo účtu prijímateľa: SK49 5600 0000 0068 3396 3001

 

Na stravu bude prihlásený len ten stravník , ktorý odovzdal prihlášku a do 20.8.2021 bude mať uhradenú stravu na september 2021!!

 

Odhlásenie sa zo stravy, úhrada stravy za september 2021

Milí stravníci,
máme pre Vás 3 dôležité oznamy:

1. Posledný deň na odhlasovanie zo stravy na dni od 24 .6. do 29. 6.2021 je 23. 6. 2021 do 14:00 hod.
2. Prihlášky na stravu, (kt. sme Vám poslali prostredníctvom tr. učiteľov) k budúcemu školskému roku
2021/2022 je potrebné vrátiť vyplnené do 25. 6. 2021.
3. Pripomíname, že platba na stravu na september 2021 musí byť uhradená v termíne 1. 8. – 15. 8., nie skôr.

POZOR! 30. 6. 2021 sa obed nevydáva.

Ďakujeme.

Šk. jedáleň

Kino Lipa - srdce Chrenovej

Milí rodičia,

keďže našej škole, ako aj školám na sídlisku Chrenová, chýba priestor na kultúrne aktivity, na prezentáciu a vystúpenia žiakov pre školu, rodičov, starých rodičov alebo pre spoluobčanov Chrenovej, vítame zámer mesta Nitra, aby bývalé kino Lipa slúžilo, tak ako v minulosti, na kultúrne a spoločenské účely, ktoré sme ako škola často využívali.

Potrebujeme priestor, kde sa budeme môcť stretávať s rodičmi a starými rodičmi svojich žiakov, kde budeme realizovať vystúpenia pri príležitosti Dňa matiek, Úcty k starším, výročiam školy, realizovať výchovné koncerty na mnoho aktuálnych tém a pod.

Ak chcete podporiť zámer a navrátiť objekt - kino LIPA, na jeho pôvodné účely, môžete tak urobiť prostredníctvom tejto petície.

Prevádzka letného ŠKD

Milí rodičia,

prosíme Vás, preštudujte si informácie k prevádzke letného ŠKD, platbám ako aj k činnosti letného ŠKD, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. - 9. 7. 2021.

Prihlášku Vám pošlú Vaši tr. uč. Poprosíme o jej doručenie tr. učiteľke/učiteľovi do 11. 6. 2021. Stravovanie bude prebiehať v ŠJ, o platby prosíme v prvý najneskôr druhý júlový deň, t. z. po nástupe do ŠKD, o platbu ŠKD (20 €/týždeň) do 18. 6. 2021.

Zároveň prikladáme Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 8/2019 - chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://cloud5o.edupage.org/cloud?z%3AbE76Ld%2BOToGQFLH3cgBWRbnSs9pIiGveol1sLub4VJa%2BY3T11HL95JVhLfUUj6SW.

Prevádzka letného ŠKD

Dodatok letného ŠKD - 10. 6. 2021

Prvý deň zápisu

 
DNES - PRVÉ ONLINE ZÁPISY, FANTASTICKÉ DETIČKY A ICH MILÍ RODIČIA.
 
Úžasné zážitky, zaujímavé aktivity, skvelé p. učiteľky, špec. pedagogičky i školské psychlogičky.
 
Zajtra pokračujeme!!!!
 
Pridaj sa k nám!!!

Strana 1 z 4